Make your own free website on Tripod.com
 

Gallery..................

Tamil

Palamutircōlai

Palamuthir Gopuram

Palamuthir Kovil

Entrance to Alagar Visnu Kovil, Madurai

back